You are here

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. MAJ 2021

Indkaldelse og dagsorden
til ordinær generalforsamling
onsdag den 26. maj 2021
kl. 20.00 på Hadsund Skole

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formand Aleks Danmark
3. Forelæggelse af regnskabet for 2020, ved kasserer Arne Stensgård Poulsen
4. Behandling af evt. indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen dvs. tirsdag den 18. maj på mail fam-konnerup@hotmail.com
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelse:
Jan Schrøder ikke på valg
Ole Rix ikke på valg

Aleks Danmark på valg (– modtager genvalg)
Arne Stensgård Poulsen på valg (– modtager genvalg)
Dorthe Konnerup på valg (– modtager genvalg)

6. Valg af 2 suppleanter
1. Lone Andreasen på valg
2. Ruben Bach Holm på valg
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Henrik Bendixen på valg (– modtager genvalg)
1 suppleant på valg
8. Evt.