You are here

Vedtægter

§ 1

Navn og hjemsted.

Klubbens navn er: Hadsund Svømmeklub.
Hjemstedet er Mariagerfjord Kommune.

§ 2

Formål.

Klubbens formål er gennem en alsidig undervisning at lære flest mulige svømning og livredning og dermed give medlemmerne en bedre kondition og skabe interesse for svømmeidrætten.

For at aktivere viderekomne dyrker foreningen endvidere konkurrenceidræt.
Klubben søger at ophjælpe et godt kammeratskab til gavn for klubbens medlemmer.

Formålet med klubbens frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er også, med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 3

Medlemskab af organisationer.

Klubben er er medlem af Dansk Svømme- og Livrednings Forbund, Dansk Idrætsforbund og DGI og er undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4

Optagelse af medlemmer.

Enhver kan optages som aktivt eller passivt medlem i svømmeklubben, når der foreligger udfyldt indmeldelsesblanket. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver tillige samtykke fra forældre/værge.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes af generalforsamlingen.
Spørgsmål om udnævnelsen kan ikke gøres til genstand for diskussion på general-forsamlingen.

§ 5

Kontingent.

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.
Kontingentet opkræves forud for en svømmeperiodes start.

§ 6

Udmeldelse og eksklusion.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Overtrædelse af klubbens love eller de af bestyrelsen eller trænere givne anvisninger til opretholdelse af orden og god tone kan medføre karantæne eller i grovere tilfælde udelukkelse af klubben. Ligeledes kan et medlem, der modarbejder klubbens interesser, udelukkes.

En udelukkelse kan altid indankes for førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

§ 7

Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside (www.hadsundsvoemmeklub.dk) og ophæng på opslagstavlen i svømmehallen eller i specielle tilfælde ved bekendtgørelse i Hadsund Folkeblad eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Dagsordenen bekendtgøres ved indkaldelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Børn under 12 år har stemmeret ved 1 forældre.

§ 8

Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Behandling af evt. indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 10

Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/3 stemmeberettigede sættes under afstemning.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog §§ 6, 15 og 16.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af 1/3 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om
eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 11

Bestyrelse – valg.

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse på 5 til 7 medlemmer, der repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter klubben.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Lige årstal afgår 3(4) bestyrelsesmedlemmer og ulige årstal afgår 2(3) bestyrelsesmedlemmer.
Listevalg kan ikke finde sted.
Genvalg kan finde sted.

Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb indtræder suppleanterne i valgrækkefølge.

Klubben kan have en ungdomsbestyrelse på op til 5 medlemmer, hvoraf op til 2 med-lemmer, deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. Ungdomsbestyrelsen vælges for 1 år ad gangen på et forud for generalforsamlingen afholdt ungdomsmøde.

§ 12

Bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte særlige udvalg.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jf. dog § 6.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans/hendes sted.
I tilfælde af stemmelighed er for-mandens (næstformandens) stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som efter hvert møde godkendes og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

§ 13

Regnskab.

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret (1/1 – 31/12).

Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisor, for den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Foreningen hæfter i forhold til tredjemand alene med sin formue.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

§ 14

Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 1 revisor og 1 revisor-suppleant. Revisor skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede
regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisor har pligt til mindst en gang årlig uanmeldt at efterse regnskab
og beholdninger.

§ 15

Vedtægtsændringer.

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling.
Hvis også 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget , er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 16

Klubbens ophævelse.

Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, overdrages til Folke-oplysningsudvalget i Mariagerfjord Kommune, der skal anvende beløbet til idrætslige formål.

Vedtægterne er ændret og vedtaget som foranstående på den ordinære generalforsamling 27/3-2001 og konfirmeret på ekstraordinær generalforsamling 3/5-2001.

Ulrich Thomsen Jytte Andersen
Konsulent i DGI Bankfuldmægtig
Dirigent 27/3-2001 Dirigent 3/5-2001

-------------

Vedtægterne er ændret og enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling
26/3-2007 og indarbejdet i vedtægternes § 1 og § 14, hvor hjemstedskommune er ændret
til Mariagerfjord Kommune.

----------

Vedtægterne er på den ordinære generalforsamling 26/3-2008 ændret i §11 , hvor antallet af bestyrelsesmedlemmer er nedsat fra 7 medlemmer til 5 medlemmer og
Antallet af medlemmer i ungdomsbestyrelsen ligeledes er nedsat fra 7 medlemmer
til 5 medlemmer.
Vedtægtsændringerne endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling
28/3-2008.

Poul Dausel
Dirigent 28/3-2008
-----------

Vedtægterne er på den ordinære generalforsamling 7/4-2009 ændret i § 7, hvor
indkaldelsesmåden til generalforsamlingerne er ændret.
Vedtægtsændringen er endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling
11/5-2009.

Jytte Andersen
Dirigent 7/4 og 11/5-2009

------------

Vedtægterne er på den ordinære generalforsamling den 15/3-2018 ændret i §11.
Antallet af bestyrelsesmedlemmer kan nu være fra 5 til 7 medlemmer.
Vedtægtsændringen er endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 11/4-2018.

Alex Danmark
Dirigent den 15/3 og den 11/4-2018

---------------
Vedtægterne er på den ordinære generalforsamling den 24/3-2022 ændret i §5.
tidspunktet for opkrævning af kontingent er ændret.
Vedtægtsændringen er endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 21/4-2022.

Anette Busse
Dirigent den 24/3
Jan Pedersen
Dirigent den 21/4
---------