You are here

Ordinær generalforsamling torsdag 24. marts 2022

Indkaldelse og dagsorden
til ordinær generalforsamling
torsdag den 24. marts 2022
kl. 19.30 på Hadsund Skole

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formand Aleks Danmark
3. Forelæggelse af regnskabet for 2021, ved kasserer Arne Stensgård Poulsen
4. Behandling af evt. indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen dvs. tirsdag den 17. marts på mail fam-konnerup@hotmail.com
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelse:
Jan Schrøder på valg - ønsker genvalg
Ole Rix på valg - ønsker genvalg

Aleks Danmark ikke på valg
Arne Stensgård Poulsen ikke på valg
Dorthe Konnerup ikke på valg

6. Valg af 2 suppleanter
1. Lone Andreasen på valg
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Henrik Bendixen på valg
1 suppleant på valg
8. Evt.